024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 26. Kết quả khảo sát chương trình học

Để xem kết quả khảo sát, quản lý phòng đào tạo vào menu [Vận hành đào tạo] -> [Kết quả khảo sát chương trình học].
image


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!