024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 25. Kết quả bài tập về nhà

Để xem danh sách bài tập về nhà của học viên sau khi gửi, quản lý phòng đào tạo vào menu [Vận hành đào tạo] -> [Kết quả bài tập về nhà]. Tại đây phòng đào tạo sẽ thực hiện chấm điểm cho bài tập về nhà mà học viên đã gửi.image

Để chấm bài tập về nhà thực hiện các bước như sau:
image
  • Bước 1: Chọn bài tập cần chấm
  • Bước 2. Click [Chấm điểm] -> Hiển thị chi tiết bài học viên đã làm
  • Bước 3. Thực hiện chấm điểm
  • Bước 4. Nhập nội dung [Nhận xét] (nếu có)
  • Bước 5. Click [Lưu] kết quả chấm.


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!