024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 24. Kết quả thi / kiểm tra

Sau khi học viên nộp bài thi, để xem danh sách kết quả thi quản lý phòng đào tạo vào menu [Vận hành đào tạo] -> [Kết quả thi / kiểm tra].
image

Đối với bài thi có chứa câu hỏi dài (câu hỏi tự luận) hệ thống yêu cầu giáo viên / phòng đào tạo chấm thi. Để chấm thi thực hiện các bước như sau:
  • Bước 1: Chọn bài thi cần chấm
  • Bước 2. Click [Chấm bài ngay] -> Hiển thị chi tiết bài thi học viên đã làm
  • Bước 3. Thực hiện chấm thi cho các câu hỏi dài (câu hỏi tự luận)
  • Bước 4. Click [Hoàn thành] chấm bài thi Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!