024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 23. Phê duyệt đăng ký khóa học

Sau khi học viên gửi yêu cầu đăng ký khóa học, để xem xem danh sách yêu cầu đăng ký quản lý phòng đào tạo vào menu [Vận hành đào tạo] -> [Phê duyệt đăng ký khóa học]. Tại đây quản lý có thể xử lý duyệt / từ chối yêu cầu đăng ký của học viên.image

>> Các bước duyệt yêu cầu đăng ký khóa học
image
  • Bước 1: Chọn yêu cầu đăng ký chưa được phê duyệt
  • Bước 2. Click [Xếp lớp] -> Hiển thị màn hình xếp lớp cho học viên (Có 2 option để xếp lớp cho học viên: Tạo lớp mới & thêm vào lớp có sẵn. Và mặc định lựa chọn option [Tạo lớp mới])
  • Bước 3. Nhập đầy đủ thông tin lớp cần xếp -> Click [Xếp lớp]
  • Bước 4. Click [Tạo lớp] để hệ thống ghi nhận duyệt yêu cầu đăng ký khóa học.
>> Các bước từ chối yêu cầu đăng ký khóa học:
image
  • Bước 1: Chọn yêu cầu đăng ký chưa được phê duyệt
  • Bước 2. Click [Từ chối] -> Hiển thị màn hình popup xác nhận từ chối
  • Bước 3. Click [Xác nhận] từ chối yêu cầu đăng ký khóa học.


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!