024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 22. Đợt thi

Để xem danh sách đợt thi quản lý truy cập vào menu [Vận hành đào tạo] -> [Đợt thi]. Tại đây quản lý có thể Thêm / Sửa / Xóa đợt thi.
image

Để tạo đợt thi thực hiện theo các bước:
image
  • Bước 1: Nhấn [Thêm đợt thi mới]
  • Bước 2. Nhập tên đợt thi
  • Bước 3. Nhập thời gian diễn ra đợt thi
  • Bước 4. Chọn đề thi
  • Bước 5. Chọn đối tượng tham gia thi
  • Bước 6. Nhập thông tin chung đợt thi (nếu cần)
  • Bước 2: Click [Lưu] hoàn thành đợt thi.


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!