024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 21. Khóa học

Một khóa học được định nghĩa diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, có quy định về đối tượng tham gia, các chương trình áp dụng cho các đối tượng đó. Khóa học phải được public mới có thể sử dụng để tạo lớp học

>> Danh sách khóa học
Để xem danh sách khóa học trong hệ thống nhấn menu [Vận hành đào tạo] -> [Khóa học]. Tại đây quản lý có thể xem các thông tin cơ bản về thời gian, chương trình, lớp học của khóa học. image

>> Tạo khóa học
Quản lý đào tạo thực hiện tạo khóa học mới theo các bước sau:
image
  • Bước 1: Nhấn [Thêm khóa học]
  • Bước 2: Nhập thông tin cơ bản của khóa học
  • Bước 3: Chọn chương trình áp dụng trong khóa học
  • Bước 4: Chọn đối tượng tham gia vào khóa học
  • Bước 5: Tích bắt buộc đối với các đối tượng bắt buộc phải tham gia học
  • Bước 6: Nhấn [Lưu]


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!