024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 19. Mẫu khảo sát

Để xem danh sách mẫu khảo sát trong hệ thống, quản lý nhấn menu [Tài nguyên đào tạo] -> [Mẫu khảo sát]. Tại đây quản lý đào tạo có thể thêm / cập nhật / xóa / hoặc thay đổi trạng thái của mẫu khảo sát. Mẫu khảo sát phải được public mới có thể sử dụng trong chương trình.
image

Để thêm mới mẫu khảo sát thực hiện theo các bước sau:
image
  • Bước 1: Nhấn [Thêm mẫu khảo sát mới]
  • Bước 2: Nhập tiêu đề mẫu
  • Bước 3: Chọn loại câu hỏi
  • Bước 4: Nhập câu hỏi & đáp án
  • Bước 5: Chọn [Thêm câu hỏi] cho phiếu khảo sát (nếu cần)
  • Bước 6: Click [Lưu] hoàn thành mẫu khảo sát


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!