024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 18. FAQ chương trình đào tạo

Để xem danh sách FAQ trong hệ thống, quản lý nhấn menu [Tài nguyên đào tạo] -> [FAQ chương trình đào tạo]. Tại đây quản lý đào tạo có thể thêm / cập nhật / xóa FAQ.
image

Để thêm mới FAQ thực hiện theo các bước sau:
image
  • Bước 1: Nhấn [Thêm FAQ]
  • Bước 2: Nhập tên chủ đề
  • Bước 3: Chọn danh mục
  • Bước 4: Nhập nội dung câu hỏi (gồm câu hỏi & trả lời)
  • Bước 5: Thêm câu hỏi khác nhấn [Thêm câu hỏi khác] (nếu có)
  • Bước 6: Nhấn [Lưu] để hoàn thành


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!