024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 17. Bài tập về nhà

Để xem danh sách bài tập về nhà (homework) trong hệ thống, quản lý nhấn menu [Tài nguyên đào tạo] -> [Bài tập về nhà]. Tại đây quản lý đào tạo có thể thêm / cập nhật / xóa / hoặc thay đổi trạng thái của homework. Bài tập về nhà phải được public mới có thể sử dụng trong chương trình.
image

Để thêm mới bài bài tập về nhà thực hiện theo các bước sau:image
  • Bước 1: Nhấn [Thêm mới homework]
  • Bước 2: Chọn danh mục chương trình
  • Bước 3: Nhập tên bài tập
  • Bước 4: Nhập nội dung bài tập
  • Bước 5: Nhập ghi chú cho bài tập
  • Bước 6: Thêm bài tập khác nhấn [Thêm bài tập] (nếu có)
  • Bước 7: Nhấn [Lưu] để hoàn thành.


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!