024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 16. Ngân hàng câu hỏi nhóm

Câu hỏi nhóm là loại câu hỏi mở rộng của câu hỏi đơn. Một câu hỏi nhóm gồm đề bài và các câu hỏi đơn cho đề bài đó. Hệ thống đáp ứng 5 loại câu hỏi đơn như ở mục 15 [Ngân hàng câu hỏi đơn]

Thêm mới câu hỏi nhóm cần thực hiện theo các bước:image
  • Bước 1: Nhấn [Thêm câu hỏi nhóm mới]
  • Bước 2: Nhập tên câu hỏi
  • Bước 3: Nhập tiêu đề nội dung câu hỏi và upload file đính kèm (nếu có)
  • Bước 4: Nhập số lượng câu hỏi đơn sử dụng
  • Bước 5: Cấu hình trộn câu hỏi
image
  • Bước 6: Thêm các câu hỏi đơn
  • Bước 7: Nhấn [Hoàn thành] để kết thúc tạo câu hỏi nhóm


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!