024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 15. Ngân hàng câu hỏi đơn

Để xem danh sách ngân hàng câu hỏi đơn trong hệ thống, quản lý nhấn menu [Tài nguyên đào tạo] -> [Ngân hàng câu hỏi đơn].
image

Tại đây, quản lý có thể xem danh sách toàn bộ câu hỏi đơn trong hệ thống. Hệ thống hỗ trợ 5 loại câu hỏi thường gặp:
  • Câu hỏi dài: Câu hỏi cho phép học viên nhập đáp án, giáo viên sẽ chấm điểm.
  • Câu hỏi ngắn: Câu hỏi cho phép học viên nhập đáp án, hệ thống chấm điểm dựa trên đáp án mà người tạo câu hỏi nhập liệu vào.
  • Câu hỏi 1 đáp án đúng: Câu hỏi có nhiều đáp án, học viên chỉ được chọn 1 đáp án.
  • Câu hỏi nhiều đáp án đúng: Câu hỏi có nhiều đáp án, học viên được chọn nhiều đáp án.
  • Câu hỏi nối: Câu hỏi yêu cầu học viên nối 2 cột để được đáp án đúng
image

Quản lý có thể thêm câu hỏi bằng tay hoặc thêm tự động từ file excel theo định dạng mẫu.
image


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!