024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 14. Giáo trình và tài liệu

Tương tự như Bài giảng video, [Giáo trình và tài liệu] cũng là tính năng nằm trong mục [Tài nguyên đào tạo]. Toàn bộ tài liệu trên hệ thống sẽ được lưu trữ tại đây. Tài liệu cần được public mới có thể sử dụng trong chương trình học.image

Để thêm mới tài liệu thực hiện theo các bước sau:image
  • Bước 1: Nhấn [Thêm tài liệu]
  • Bước 2: Nhập tên tài liệu
  • Bước 3: Chọn danh mục
  • Bước 4. Nhập mô tả
  • Bước 5: Nhập link tài liệu hoặc chọn tải lên tài liệu khác
  • Bước 7: Nhấn [Lưu] để hoàn thành tài liệu.
Tài liệu sau khi thêm mới được public có thể sử dụng trong chương trình bằng chức năng: Chọn tài liệu từ thư viện.


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!