024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 13. Bài giảng xapi

Tương tự như Bài giảng video, [Bài giảng xapi] cũng là tính năng nằm trong mục [Tài nguyên đào tạo]. Toàn bộ bài giảng xapi trên hệ thống sẽ được lưu trữ tại đây. Bài giảng xapi cần được public mới có thể sử dụng trong chương trình học.image

Bước thực hiện thêm mới bài giảng xapi:image
  • Bước 1: Nhấn [Thêm Xapi]
  • Bước 2: Nhập tên xapi
  • Bước 3: Chọn danh mục
  • Bước 4: Nhập mô tả
  • Bước 5: Chọn tệp cần upload để tải xapi
  • Bước 6: Nhấn [Lưu] để hoàn thành tạo xapi.
Xapi sau khi thêm mới được public có thể sử dụng trong chương trình bằng chức năng: Chọn xapi từ thư viện.


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!