024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 12. Bài giảng Scorm

Tương tự như Bài giảng video, [Bài giảng Scorm] cũng là tính năng nằm trong mục [Tài nguyên đào tạo]. Toàn bộ bài giảng Scorm trên hệ thống sẽ được lưu trữ tại đây. Bài giảng Scorm cần được public mới có thể sử dụng trong chương trình học.image

Bước thực hiện thêm mới bài giảng Scorm:
image
  • Bước 1: Nhấn [Thêm Scorm]
  • Bước 2: Nhập tên scorm
  • Bước 3: Chọn danh mục
  • Bước 4: Nhập mô tả
  • Bước 5: Chọn tệp cần upload để tải scorm
  • Bước 6: Nhấn [Lưu] để hoàn thành tạo Scorm.
Scorm sau khi thêm mới được public có thể sử dụng trong chương trình bằng chức năng: Chọn Scorm từ thư viện. Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!