024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 11. Bài giảng Video

Để xem toàn bộ bài giảng video trong hệ thống đi đến menu [Tài nguyên đào tạo] -> [Bài giảng video]. Tại đây, quản lý đào tạo có thể thêm bài giảng video mới. Bài giảng video phải được public mới có thể sử dụng trong chương trình.
image
Để thêm mới bài giảng video thực hiện theo các bước sau:
image
  • Bước 1: Nhấn [Thêm mới video]
  • Bước 2: Nhập tên video
  • Bước 3: Chọn danh mục
  • Bước 4. Nhập mô tả
  • Bước 5: Nhập link video hoặc chọn tải lên video khác
  • Bước 6: Nhấn [Lưu] để hoàn thành bài giảng video
Video sau khi thêm mới được public có thể sử dụng trong chương trình bằng chức năng: Chọn video từ thư viện. Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!