024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 10. Danh mục

Danh mục là chức năng cho phép thêm mới các loại danh mục (chương trình, khóa học, đề thi, video, xapi... )Giao diện quản lý danh mục:

image

Đề thêm danh mục, ta thực hiện theo các bước sau:
image
  • Bước 1: Nhấn [Thêm danh mục]
  • Bước 2: Chọn loại danh mục
  • Bước 3: Chọn danh mục cha, nếu bạn muốn tạo 1 danh mục con thuộc 1 danh mục cha đã có (hệ thống chỉ hỗ trợ danh mục 2 cấp)
  • Bước 4: Nhập tên danh mục
  • Bước 5. Nhập định danh (alias)
  • Bước 6: Nhập mô tả cho danh mục
  • Bước 7: Nhấn [Lưu] để hoàn thành
Để chỉnh sửa thông tin danh mục nhấn [Cập nhật]. Ngoài ra hệ thống hỗ trợ tìm kiếm, sắp xếp và lọc danh mục.

 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!