024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 9. Đề thi

Với việc kho dự trữ câu hỏi phong phú đa dạng về thể loại, quản lý có thể dễ dàng tạo đề thi theo nhiều tiêu chí khác nhau về độ khó, cấu trúc đề thi, phân bố câu hỏi theo danh mục.
Để xem danh sách đề thi hoặc tạo đề thi, quản lý truy cập vào menu [Nội dung đào tạo] -> [Đề thi].
image

Đề tạo đề thi thực hiện theo các bước:
  • Bước 1: Nhấn [Thêm đề thi mới]
  • Bước 2: Thêm các thông tin cơ bản của đề thi -> Click [Lưu & tiếp tục] -> Chuyển đến màn hình cấu hình đề thi.
image
  • Bước 3: Cấu hình đề thi
image
  • Bước 4: Chọn câu hỏi
image
  • Bước 5: Click [Hoàn thành] đề thi.


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!