024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 8. Môn học

Để xem toàn bộ môn học trong hệ thống đi đến menu [Nội dung đào tạo] -> [Môn học]. Tại đây, quản lý đào tạo có thể thêm môn học mới và các học liệu: video, scorm, xapi vào môn học. Môn học phải được public mới có thể sử dụng trong chương trình.
image
Để thêm mới môn học thực hiện theo các bước sau:
  • Bước 1: Nhập tên môn học
  • Bước 2: Chọn danh mục
  • Bước 3: Cài đặt trạng thái môn học
  • Bước 4: Tải lên giáo trình - học liệu môn học (nếu có)
  • Bước 5: Nhập tên bài học
  • Bước 6: Thêm video/ scorm/ xapi vào bài học
  • Bước 7: Hoàn thành môn học
Môn học sau khi thêm mới được public có thể sử dụng trong chương trình bằng chức năng: Chọn môn học từ thư viện.


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!