024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Cloudclass-Phòng đào tạo] 2. Quản lý khóa học

Quản lý khóa học
Một khóa học được định nghĩa diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, có quy định về đối tượng tham gia, các chương trình áp dụng cho các đối tượng đó.

Danh sách khóa học
Để xem danh sách khóa học trong hệ thống nhấn menu [Quản lý khóa học -> Quản lý khóa học].
Tại đây quản lý có thể xem các thông tin cơ bản về thời gian, chương trình, lớp học của khóa học.

image

Tạo khóa học quản lý đào tạo thực hiện tạo khóa học mới theo các bước sau:
image

  • Bước 1: Nhấn [Thêm khóa học]
  • Bước 2: Nhập thông tin cơ bản của khóa học
  • Bước 3: Chọn chương trình áp dụng trong khóa học
  • Bước 4: Nhấn [Lưu]


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!