024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Cloudclass-Học viên] 4. Các thông tin khác

Lịch học của tôi
Đến trang lịch học của học viên, nhấn menu Lịch học hoặc icon lịch trên topbar.
image

Kết quả thi của tôi
Để xem kết quả thi của học viên, nhấn menu Kết quả -> Kết quả thi của tôi.
image

Chứng chỉ của tôi
Để xem chứng chỉ học viên đạt được, nhấn menu Kết quả -> Chứng chỉ của tôi.

image

Xếp hạng của tôi
Để xem xếp hạng của học viên trong hệ thống, nhấn menu Kết quả -> Bảng xếp hạng.
Xếp hạng bài thi:
image

Xếp hạng chứng chỉ:
image
 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!