024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Cloudclass-Học viên] 1. Bắt đầu sử dụng hệ thống

Khi vào đường link của hệ thống, nếu chưa đăng nhập thì người dùng sẽ được chuyển hướng về trang chủ của hệ thống. Học viên đăng nhập trên trang chủ hệ thống:

image

Hoặc trang đăng nhập chính:

image


  1. Đăng nhập bằng tài khoản: sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập
  • Bước 1: Chọn tab đăng nhập [Học viên]
  • Bước 2: Nhập username , password
  • Bước 3: Nhấn [Đăng nhập]
image

2. Đăng nhập bằng tài khoản Google: sử dụng tài khoản Google đăng nhập vào hệ thống.
  • Bước 1: Chọn tab đăng nhập [Học viên]
  • Bước 2: Nhấn [Đăng nhập bằng Google]
image

Nếu là lần đầu tiên đăng nhập, sẽ có thông báo yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân, học viên thay đổi thông tin cá nhân và tiếp tục sử dụng hệ thống.

Sau khi đăng nhập thành công, sẽ được chuyển hướng truy cập vào trang chủ của hệ thống để xem danh sách khóa học trên hệ thống, hoặc nếu học viên đã đăng ký các khóa học trước đó thì sẽ được chuyển đến trang danh sách khóa học của tôi trên hệ thống. Tại đây, học viên xem danh sách các khóa học mà mình đã được đăng ký và có thể tham gia học.

image Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!