024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 6. Báo cáo thống kê

Danh sách báo cáo trong hệ thống:

 • Báo cáo cá nhân
image

 • Báo cáo chức danh
image

 • Báo cáo phòng ban
image

 • Báo cáo danh sách người dùng
image

 • Báo cáo tiến độ học tập
image

 • Báo cáo kết quả học tập
image

 • Báo cáo khóa học
image

 • Báo cáo lớp theo khóa
image

 • Báo cáo học viên mỗi lớp
image

 • Báo cáo thống kê giảng viên
image

 • Báo cáo kết quả giảng viên
image

 • Báo cáo kết quả khảo sát
image

 • Báo cáo quản trị - tổng hợp số liệu
image

Dashboard thông tin tổng hợp
image

Bảng số liệu trong dashboard tổng hợp:

image Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!