024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 2. Quản lý người dùng

Người dùng trong hệ thống được chia thành 3 nhóm quyền:
  • Học viên: những người tham gia học tập, được đào tạo
  • Giáo viên: những người tham gia đào tạo các học viên
  • Quản lý đào tạo: người quản trị và điều phối hệ thống
1. Quản lý phòng ban - Chức vụ
Một tổ chức được chia thành nhiều khối và phòng ban, mỗi ban sẽ có nhiều chức vụ khác nhau. Chức năng này giúp quản lý hệ thống lại cơ cấu của tổ chức dưới dạng cây.
Các chức năng chính:

image

  • Thêm/ sửa/ xóa phòng ban
  • Thêm/ sửa/ xóa chức vụ
  • Thêm/ xóa/ chuyển phòng ban cho người dùng
image

  • Thêm/ xóa chương trình học cho 1 phòng ban
image

2. Quản lý học viên
Quản lý học viên là một trong những chức năng chính của Quản lý đào tạo. Tại đây, quản lý có thể xem danh sách toàn bộ học viên trong hệ thống.

image

Với chức năng thêm học viên mới có 2 cách để thêm:
  • Thêm một học viên bằng form thông tin
image

  • Thêm nhiều học viên bằng upload file excel theo định dạng mẫu
image

Sau khi thêm mới tài khoản học viên, học viên đó sẽ nhận được email thông báo được tạo tài khoản trong hệ thống.
Ngoài ra, quản lý đào tạo có quyền reset mật khẩu, xóa hoặc khóa tài khoản học viên.
Tương tự đối với trang Quản lý giáo viên và Quản lý tài khoản Phòng đào tạo.


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!