024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Cloudclass-Phòng đào tạo] 3. Quản lý lớp

Lớp học là một tổ chức thuộc khóa học. Lớp học gồm có giáo viên, học viên, diễn ra trong một thời gian quy định. Lớp học thuộc một khóa học và sử dụng chương trình được quy định trong khóa học.

Để xem danh sách lớp học trong hệ thống chọn menu [Quản lý khóa học -> Quản lý lớp].
image

Hệ thống hỗ trợ các tính năng: tạo lớp, chỉnh sửa lớp, hủy lớp, xóa lớp
Để tạo lớp học mới, quản lý thực hiện theo các bước:
 • Bước 1: Nhấn [Thêm lớp học]
 • Bước 2: Nhập các thông tin cơ bản của lớp: khóa học, chương trình, thời gian diễn ra
image

 • Bước 3: Chọn học viên tham dự lớp học
image

 • Bước 4: Chọn giáo viên tham dự lớp học
image

 • Bước 5: Cấu hình lớp học
image

 • Bước 6: Cài đặt lịch học
 • Bước 7: Cài đặt tên lớp
image

 • Bước 8: Nhấn [Xếp lớp]
 • Bước 9: Nhấn [Cấu hình] để xem lộ trình lớp học và chỉnh sửa cho phù hợp trước khi tạo lớp
image

 • Bước 10: Nhấn [Tạo lớp] để hoàn thành tạo lớp học
Chỉnh sửa lớp học
Để chỉnh sửa thông tin lớp học :

image

 • Bước 1: Chọn lớp học cần chỉnh sửa, nhấn [Cập nhật]
 • Bước 2: Chỉnh sửa tên lớp học
 • Bước 3: Chỉnh sửa tên, thời gian diễn ra bài học
 • Bước 4: Thêm/ bỏ học viên
 • Bước 5: Thêm/ bỏ giáo viên
 • Bước 6: [Đóng]


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!