024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 73. Thông tin công ty

Thông tin công ty sẽ có 2 phần: thông tin chung & thông tin trang chủ.
Để cấu hình thông tin chung của công ty, quản lý đào tạo đi đến menu [Hệ thống] -> [Thông tin công ty]
image

Để cấu hình thông tin trang chủ, thực hiện như sau:image

  • Bước 1: Nhấn [Thông tin trang chủ]
  • Bước 2. Nhấn vào biểu tượng dấu (+) -> Hiển thị form ảnh
  • Bước 3: Trỏ chuột đến form ảnh vừa sinh ra ở bước 2 -> Cick vào form ảnh
  • Bước 4: Chọn ảnh cần upload
  • Bước 5: Click [Lưu] hoàn tất.


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!