024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 72. Quy định đạt huân chương

Để xem quy định đạt huân chương, đi đến menu [Hệ thống] -> [Quy định đạt huân chương]
image

Để thêm quy định mới, thực hiện các bước sau:image
  • Bước 1: Click [Thêm mới quy định]
  • Bước 2: Nhập mã quy định
  • Bước 3: Nhập mô tả (nếu có)
  • Bước 4: Nhập số huân chương đạt đượt
  • Bước 5: Click vào biểu tượng [Lưu] quy định


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!