024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 71. Cài đặt gửi Email và thông báo

Để gửi Email & thông báo đến người dùng khi có sự kiện, phòng đào tạo cần phải cài đặt mẫu Email & thông báo tương ứng cho các sự kiện đó bằng cách chọn mẫu email, mẫu thông báo và đối tượng được nhận. Khi sự kiện đó xảy ra thì đối tượng đã được cấu hình trên hệ thống sẽ nhận được email & thông báo mà Phòng đào tạo đã cài đặt.
image

Cài đặt Email và thông báo, thực hiện như sau:image

  • Bước 1: Chọn nhóm thông báo
  • Bước 2: Chọn loại thông báo cần cài đặt
  • Bước 3: Chọn đối tượng nhận
  • Bước 4: Chọn mẫu Email gửi
  • Bước 5: Chọn mẫu thông báo gửi
>> Note: Đối với những loại thông báo cần phải gửi trước hoặc sau khi có sự kiện, cần phải cấu hình thêm thời gian gửi thông báo bằng cách chọn vào biểu tượng cài đặt ở bên cạnh trường Mẫu Email & Mẫu thông báo hệ thống
image


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!