024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 70. Mẫu thông báo

Chức năng cấu hình mẫu thông báo cho phép phòng đào tạo có thể thêm mới hoặc chỉnh sửa các mẫu thông báo có sẵn trên hệ thống. Các mẫu thông báo này sẽ được sử dụng cài đặt bên phần Cài đặt gửi thông báo khi có sự kiện.

image

Thêm mới mẫu thông báo, thực hiện như sau:
image

  • Bước 1: Click [Thêm mẫu thông báo mới]
  • Bước 2: Nhập tiêu đề thông báo
  • Bước 3: Nhập nội dung thông báo
  • Bước 4: Chọn trạng thái = "Publish"
  • Bước 5: Click [Lưu] hoàn tất.
Để chỉnh sửa mẫu thông báo nhấn [Cập nhật]. Mẫu thông báo phải ở trạng thái Publish mới có thể sử dụng để gửi thông báo khi có sự kiện. Ngoài ra hệ thống hỗ trợ tìm kiếm, sắp xếp và lọc mẫu thông báo.


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!