024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 69. Mẫu Email

Chức năng cấu hình mẫu Email cho phép phòng đào tạo có thể chỉnh sửa các mẫu email có sẵn trên hệ thống. Các mẫu email này sẽ được sử dụng cài đặt bên phần Cài đặt gửi Email và thông báo khi có sự kiện
image

Chỉnh sửa mẫu Email, thực hiện như sau:image

  • Bước 1: Chọn mẫu Email cần chỉnh sửa -> Nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa
  • Bước 2: Nhập thông tin cần chỉnh sửa
  • Bước 3: Click [Cập nhật]


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!