024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Phòng đào tạo] 68. Sự kiện

Xem danh sách sự kiện, quản lý đào tạo đi đến menu [Tin tức, sự kiện] -> [Sự kiện]image

Để thêm mới sự kiện, thực hiện như sau:image

  • Bước 1: Nhấn [Thêm sự kiện]
  • Bước 2: Nhập thông tin form sự kiện
  • Bước 3: Click [Lưu] hoàn tất.
Để chỉnh sửa thông tin sự kiện nhấn [Cập nhật]. Đối với sự kiện bị khóa thì người dùng không thể xem được sự kiện đó. Ngoài ra hệ thống hỗ trợ tìm kiếm, sắp xếp và lọc sự kiện


 Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!