024.7305.5588

Frequently Asked Questions

[Học viên] 3. Tiến trình học tập của tôi

Tiến trình học tập của tôi giúp học viên theo dõi các khóa học mình đã tham gia, phải tham gia hoặc có thể tham gia tự do.

image

1. Đăng ký học
Học viên có thể đăng ký khóa học bắt buộc hoặc tự do. Đối với khóa học bắt buộc cần có sự phê duyệt của phòng đào tạo để được tham gia vào học.
Để đăng ký khóa học, học viên nhấn Đăng ký vào chương trình lựa chọn và tham gia học.

image
2. Tham gia học
Để xem lại lịch sử học và lộ trình chương trình, học viên nhấn vào tên của chương trình đã được đăng ký.
image
Nhấn Vào học trên trang quản lý hoặc Tiếp tục trong trang lịch sử học để tiếp tục tham gia học.

Học video

image

Học scorm

image

Học xapi

image

Tải tài liệu

image

Làm bài kiểm tra

image

Trả lời câu hỏi và nộp bài.

image

Xem kết quả thi

image

Điền phiếu khảo sát

image


Hoàn thành khóa học: image

Xem tiến độ học tập

image

Đánh giá khóa học

image

Ngoài ra học viên có thể theo dõi danh sách các khóa học của tôi trong trang Khóa học của tôi.
Để xem tập hợp danh sách khóa học trong hệ thống mà học viên có thể tham gia đến trang Danh sách khóa học. Last Updated 3 years ago

Please Wait!

Please wait... it will take a second!