024.7305.5588

Frequently Asked Questions

Search Results
81 FAQs matched your search criteria.
 1. [Giáo viên] 1. Bắt đầu sử dụng hệ thống
 2. [Giáo viên] 2. Quản lý tài khoản
 3. [Giáo viên] 3. Thư viện câu hỏi
 4. [Giáo viên] 4. Quản lý kết quả thi
 5. [Giáo viên] 5. Các thông tin khác
 6. [Học viên] 1. Bắt đầu sử dụng hệ thống
 7. [Học viên] 2. Quản lý tài khoản
 8. [Học viên] 3. Tiến trình học tập của tôi
 9. [Học viên] 4. Thông tin khác
 10. [Phòng đào tạo] 1. Bắt đầu sử dụng hệ thống
 11. [Phòng đào tạo] 10. Danh mục
 12. [Phòng đào tạo] 11. Bài giảng Video
 13. [Phòng đào tạo] 12. Bài giảng Scorm
 14. [Phòng đào tạo] 13. Bài giảng xapi
 15. [Phòng đào tạo] 14. Giáo trình và tài liệu
 16. [Phòng đào tạo] 15. Ngân hàng câu hỏi đơn
 17. [Phòng đào tạo] 16. Ngân hàng câu hỏi nhóm
 18. [Phòng đào tạo] 17. Bài tập về nhà
 19. [Phòng đào tạo] 18. FAQ chương trình đào tạo
 20. [Phòng đào tạo] 19. Mẫu khảo sát
 21. [Phòng đào tạo] 2. Quản lý người dùng
 22. [Phòng đào tạo] 20. Lớp học
 23. [Phòng đào tạo] 21. Khóa học
 24. [Phòng đào tạo] 22. Đợt thi
 25. [Phòng đào tạo] 23. Phê duyệt đăng ký khóa học
 26. [Phòng đào tạo] 24. Kết quả thi / kiểm tra
 27. [Phòng đào tạo] 25. Kết quả bài tập về nhà
 28. [Phòng đào tạo] 26. Kết quả khảo sát chương trình học
 29. [Phòng đào tạo] 27. Lộ trình công danh
 30. [Phòng đào tạo] 28. Gửi thông báo tới người dùng
 31. [Phòng đào tạo] 29. Lịch sử gửi thông báo
 32. [Phòng đào tạo] 3. Quản lý học liệu
 33. [Phòng đào tạo] 30. Buổi học trực tuyến
 34. [Phòng đào tạo] 31. Lịch dạy trực tuyến
 35. [Phòng đào tạo] 32. Phê duyệt xin nghỉ lớp trực tuyến
 36. [Phòng đào tạo] 33. Bảo lưu học tập
 37. [Phòng đào tạo] 34. HV vào lớp trực tuyến muộn
 38. [Phòng đào tạo] 35. GV vào lớp trực tuyến muộn
 39. [Phòng đào tạo] 36. Giáo viên đánh giá / nhận xét lớp trực tuyến
 40. [Phòng đào tạo] 37. Học viên đánh giá / nhận xét lớp trực tuyến
 41. [Phòng đào tạo] 38. Chất lượng thiết bị học viên
 42. [Phòng đào tạo] 39. Quy định giáo viên
 43. [Phòng đào tạo] 4. Quản lý khóa học - lớp học
 44. [Phòng đào tạo] 40. Cài đặt ngày nghỉ cho lớp học
 45. [Phòng đào tạo] 41. Quản lý chứng chỉ
 46. [Phòng đào tạo] 42. Phôi chứng chỉ
 47. [Phòng đào tạo] 43. Đánh giá chương trình của học viên
 48. [Phòng đào tạo] 44. Học viên
 49. [Phòng đào tạo] 45. Giáo viên
 50. [Phòng đào tạo] 46. Phòng đào tạo
 51. [Phòng đào tạo] 47. Sơ đồ tổ chức phòng ban
 52. [Phòng đào tạo] 48. Chức vụ
 53. [Phòng đào tạo] 49. Danh mục chủ đề
 54. [Phòng đào tạo] 5. Lộ trình công danh
 55. [Phòng đào tạo] 50. Chủ đề
 56. [Phòng đào tạo] 51. Phê duyệt chủ đề
 57. [Phòng đào tạo] 52. Quản lý thông tin sai phạm
 58. [Phòng đào tạo] 53. Thành viên diễn đàn
 59. [Phòng đào tạo] 54. Định nghĩa báo cáo sai phạm
 60. [Phòng đào tạo] 55. Tình trạng học tập của học viên
 61. [Phòng đào tạo] 56. Kết quả học tập của học viên]​
 62. [Phòng đào tạo] 57. Tiến độ học tập học tập của học viên]
 63. [Phòng đào tạo] 58. Kết quả khảo sát chương trình
 64. [Phòng đào tạo] 59. Báo cáo khóa học
 65. [Phòng đào tạo] 6. Báo cáo thống kê
 66. [Phòng đào tạo] 60. Báo cáo các lớp theo khóa
 67. [Phòng đào tạo] 61. Báo cáo chức danh
 68. [Phòng đào tạo] 62. Báo cáo theo đơn vị
 69. [Phòng đào tạo] 63. Báo cáo học viên mỗi lớp
 70. [Phòng đào tạo] 64. Báo cáo kết quả đào tạo
 71. [Phòng đào tạo] 65. Báo cáo huân chương
 72. [Phòng đào tạo] 66. Lịch sử lớp học trực tuyến
 73. [Phòng đào tạo] 67. Tin tức
 74. [Phòng đào tạo] 68. Sự kiện
 75. [Phòng đào tạo] 69. Mẫu Email
 76. [Phòng đào tạo] 70. Mẫu thông báo
 77. [Phòng đào tạo] 71. Cài đặt gửi Email và thông báo
 78. [Phòng đào tạo] 72. Quy định đạt huân chương
 79. [Phòng đào tạo] 73. Thông tin công ty
 80. [Phòng đào tạo] 8. Môn học
 81. [Phòng đào tạo] 9. Đề thi

Please Wait!

Please wait... it will take a second!